Projektový manažment pre uchádzačov o zamestnanie

praktický 2 - dňový workshop osvojenia si základných nástrojov a princípov projektového manažmentu určených pre uchádzačov o zamestnanie

cena workshopu môže byť uhradená z KOMPAS+ ako príspevok na kompetenčný kurz z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ak uchádzač o zamestnanie splní požadované podmienky

realizačný rozvojový workshop vychádza z akreditovaného programu ďalšieho vzdelávania MŠVVaŠ SR, Číslo POA: 3216/2016/108/1

Pre koho je workshop určený?

interný - firemný workshop | externý - otvorený pre verejnosť

Partneri workshopu

Pohľady a skúsenosti účastníkov workshopovČO HOVORIA...Prečo sa zúčastniť workshopu?

Projektový manažment pre uchádzačov o zamestnanie

2 dni na workshope vám prinesú

praktický manuál na projekty
100%
schopnosti lepšie sa uplatniť na trhu práce
77%
lepšie využitie doteraz získaných pracovných skúsenosti
63%
schopnosť uchopiť projekt / komplexné zadania a pracovné úlohy
49%

Zvýšenie praktických kompetencií uchádzačov o zamestnanie:

Workshop je realizovaný s cieľom zvýšenia praktických kompetencií uchádzačov o zamestnanie tak, aby sa dokázali lepšie uplatniť na trhu práce prostredníctvom využitia projektového myslenia v ich každodennej práci.
Účastníci si osvoja základné princípy, postupy a nástroje projektového manažmentu pre efektívne riadenie projektov a oboznámia sa s projektovým cyklom na konkrétnych projektoch z praxe.


Zrealizujú si vybrané tréningové projekty od ich inicializácie, cez plánovanie a dizajn projektov, ich realizáciu, riadenia a kontroling až po efektívne ukončenie a odovzdanie projektu.
  • medzinárodné štandardy projektového manažmentu v bežnej praxi
  • počas workshopu pracujete na vlastných - reálnych projektoch
  • podpora pri tvorbe návrhu a realizácií vášho konkrétneho projektu
  • spoznanie praktických výhod vyžitia projektového myslenia a práce v praxi
  • najčastejšie chyby na projektoch a ich predchádzanie
  • zmenšenie medzery medzi požiadavkami na nové pracovné pozície, ktoré si vyžadujú agilnejší spôsob práce, vyššiu flexibilitu a schopnosť reagovať na zmeny
0% vlastná aktivita a rozvoj

Progresívne riadenie projektov - dosahujete výrazné úspory

0%
ŠETRÍTE ČAS PROJEKTU
0%
ŠETRÍTE PROJEKTOVÉ NÁKLADY
0dní
ROČNE UŠETRÍTE
0%
LEPŠIA PRACOVNÁ ATMOSFÉRA

Benefity workshopu

výrazné úspory: náklady o 20 - 30%, čas o 50%
praktický spôsob eliminácie projektových rizík
efektívnejšia práca v náročných a stresových situáciách
step-by-step manuál na projekty - nástroje, procesy

Obsah workshopu

projektový manažment a projektový cyklus
inicializácia projektu, hranice, zadanie
plánovanie a riadenie projektu, WBS, zdroje
ukončenie a odovzdanie projektu

Organizačné informácie

termín: 21. - 22. Máj 2020
miesto: Bratislava
cena: 290,- EUR bez DPH
kontakt a objednávka - pokračujte nižšie

Pohľady a skúsenosti účastníkov workshopovČO HOVORIA...

Benefity a kľúčové prínosy workshopu

spoznáte kľúčové kroky ako pripraviť a zvládnuť úspešnú realizáciu projektu
Projektový manažment pre uchádzačov o zamestnanie
Efektívna realizácia projektov:
Aj komplexnejšie projekty a náročné úlohy si účastníci dokážu systematicky rozdeliť na menšie čiastkové úlohy, ktorých postupná realizácia im umožní efektívne dosahovať konkrétne míľniky a projektové ciele.

K jednotlivým pracovným úlohám v rámci projektu si budú schopní definovať požadované zdroje potrebné na dosiahnutie definovaných výstupov úloh. Taktiež budú schopní si naplánovať potrebné financie a vytvoriť rozpočet potrebný pre realizáciu projektových úloh.

Budú schopní správnejšie riadiť očakávania od zadávateľa projektu. Rovnaké pohľady na projektové ciele eliminujú možné nezhody pri ukončení projektu.
Lepšia komunikácia a spolupráca:
Účastníci si osvoja potrebnú komunikáciu s tímom a naučia sa komunikovať so zákazníkom a zadávateľom projektu na požadovanej úrovni.

Naučia sa lepšie spolupracovať s novým tímom. Budú schopní predvídať projektové riziká, naučia sa spoznať kľúčové faktory prostredia, kde budú realizovať svoju prácu / projekty. To im umožní lepšiu spoluprácu nie len naprieč firmou, ale aj so zákazníkmi.

Účastníci sa oboznámia s najčastejšími chybami na projektoch a naučia sa ako im predchádzať.

Osobný / projektový marketing a aktívna komunikácia o projektoch a získaných skúsenostiach zvýšia pozitívne vnímanie ponúkanej hodnoty na trhu práce.
Lepšie uplatnenie a atraktívnosť na trhu práce:
Na záver workshopu si účastníci vypracujú vlastnú stratégiu ako sa efektívnejšie uplatniť a predať na trhu práce.
Vzájomné zdieľanie skúseností medzi účastníkmi prinesie všetkým nové tipy a odporúčania vhodné pre spokojnejšiu prácu a kvalitnejší život.

Efektívna práca na projektoch:
Účastníci budú schopní myslieť projektovo a pracovné zadania dokážu riešiť prostredníctvom projektového prístupu. Dokážu si projekt naplánovať a pripraviť si lepšie podmienky pre jeho realizáciu a ukončenie.

Cieľom workshopu je:

Osvojiť si základné princípy, postupy a nástroje projektového manažmentu a tak sa efektívnejšie uplatniť na trhu práce.
Prispôsobiť sa požiadavkám moderného pracovného trhu a byť atraktívnejší kandidát pre potenciálnych zamestnávateľov.

Posunúť svoje pracovné zručnosti a kompetencie na novú úroveň a zároveň využiť doteraz získané pracovné skúsenosti ako pevný základ potrebný pre ponúknutie silnej pracovnej hodnoty.

Účastníci sa oboznámia s projektovým cyklom na konkrétnych tréningových projektoch. Vyskúšajú si realizáciu vybraných tréningových projektov od ich inicializácie, cez plánovanie a dizajn projektov, ich realizáciu, riadenie a kontroling až po efektívne ukončenie a odovzdanie projektu.

Obsah workshopu

projektový manažment umožňuje komplexný pohľad na riadenie projektov - účastníci lepšie porozumejú svojmu spôsobu práce na projektoch a prepoja si doposiaľ získané skúsenosti s modernými princípmi práce
budú schopní lepšie predvídať a reagovať na udalosti a zmeny, ktoré sa vyskytnú počas ich každodennej práce a realizácie projektov
účastníci sa oboznámia s najčastejšími príčinami chýb a zlyhaní na projektoch a naučia sa postupy a získajú nástroje ako im predchádzať
projektový marketing a komunikácia na projekte zvýšia pozitívne vnímanie projektu
praktický spôsob ako efektívne naplánovať a riadiť projekt

1. Ako si efektívne hľadať prácu

ako si efektívne hľadať prácu s podporou projektového manažmentu

2. Najnovšie výskumy neurovedy v pracovnej realite

aplikácia neurovedy vo firemnom prostredí s dopadom na úspešnosť riadenia projektov
TOP trendy v manažmente a moderné firemné fungovanie

3. Zmeny na trhu práce - prečo projekty a projektový manažment

zmeny a dynamika moderného biznis prostredia, rastúce požiadavky na efektivitu, produktivitu a rýchlosť

4. Čo je projekt, Parametre projektu

správne nastavenie rozhrania medzi projekami a líniovými úlohami
predpoklady a charakteristika efektívneho projektu

5. Projektový manažment a Projektový cyklus

cyklická realizácia projektu, procesný pohľad na projekt
formy a spôsoby efektívnej realizácie moderných projektov

6. Inicializácia projektu

hranice projektu - obsahové, časové, spoločenské
úvodné zadanie projektu - definovanie cieľov, ne-cieľov, rizík, obmedzení, predpokladov úspešnosti

7. Projektový 3-uholník

rozsah a kvalita projektu vs. limity každého projektu: čas, zdroje, rozpočet
adaptácia projektu na zmeny počas realizácie projektu

8. Plánovanie a riadenie projektu

plánovanie projektových aktivít (WBS)
súvislosti, kotext a rozsah projektových prác, riadenie a kontrola realizácie projektu

9. Plánovanie času na projekte - Ganttov diagram

časové súvislosti a vzájomná časová prepojenosť a závislosť projektových aktivít
riadenie a monitorovanie časového progresu projektu

10. Plánovanie zdrojov

plánovanie, dostupnosť, využiteľnosť a zosúladenie projektových zdrojov
efektívnosť využiteľnosti dostupných zdrojov

11. Ukončenie a odovzdanie projektu

vyhodnotenie úspešnosti projektu, odovzdanie do užívania, PO-projektová fáza
lessons learned - poučenia z projektu

12. Nové kompetencie na trhu práce

ako sa lepšie predať na trhu práce vďaka získaným kompetenciám
praktické odporúčania na adaptáciu na novej pracovnej pozícií
získate postupy, nástroje a efektívny spôsob ako plánovať, implementovať, riadiť a vyhodnocovať nové a stále rastúce požiadavky na projekty a pracovné nároky prostredníctvom moderných trendov riadenia projektov

Pracujete na reálnych tréningových projektoch

rozšírenie si praktických kompetencií v oblasti projektového manažmentu pomôže účastníkom sa kvalitnejšie uplatniť na dynamickom trhu práce a získať tak nové pracovné príležitosti

prostredníctvom štandardizovaného riadenia projektov zvyšujete efektívnosť vašich činností, získavate procesy s pridanou hodnotou a eliminujete stratové časy a činnosti bez dostatočnej pridanej hodnoty

schopnosť systematicky riadiť projekty | komplexný spôsob plánovania projektov | efektívnejšie využívanie dostupných zdrojov
absolventov strednej alebo vysokej školy projektový prístup podporí v efektívnejšom využití získaných študijných znalostí a uľahčí im proces začlenenia sa do pracovného života

zameranie sa na efektívne začlenenie do nového pracovného kolektívu a ľahšie zvládnutie náročného procesu „on-boardingu“ uchádzačov o zamestnanie zvyšuje ich schopnosť udržať si novú prácu a znižuje ich stres v prvých pracovných dňoch na novej pracovnej pozícií

praktické spoznanie top trendov projektového manažmentu vám umožní kontinuálne zvyšovanie produktivity vašich projektových a pracovných aktivít
znižovanie medzery medzi teoretickou prípravou a praktickými zručnosťami v oblasti riadenia projektov a komplexnejších pracovných úloh prostredníctvom získania potrebných odborných zručností, všeobecných spôsobilostí a praktických skúseností

Vitality manažment a najnovšie výskumy mozgu vám ukážu nové možnosti pre efektívnejšiu prácu, vyššiu spokojnosť, menej stresu a lepšiu energiu a vitalitu počas pracovného dňa
0%
REÁLNE PROJEKTY NA WORKSHOPE
počas 2 dní workshopu si vypracujete kompletný plán vášho projektu
získate MANUÁL NA REALIZÁCIU PROJEKTU
od začiatku, cez plánovanie, realizáciu, ukončenie projektu až po dosiahnutie výsledkov
Projektový manažment pre uchádzačov o zamestnanie

Inovácie a nový pohľad na projekty pre Uchádzačov o zamestnanie

Špecifiké potreby uchádzačov o zamestnanie
Po absolvovaní workshopu budú účastníci vnímať svoju vyššiu hodnotu na trhu práce a dokážu sa lepšie umiestniť na trhu práce.

Znižovanie medzery medzi teoretickou prípravou a praktickými zručnosťami v oblasti riadenia projektov a komplexnejších pracovných úloh prostredníctvom získania potrebných odborných zručností, všeobecných spôsobilostí a praktických skúseností.

Zdieľanie skúsenosti účastníkov workshopu, ktorí majú problém nájsť si prácu, ale stále chcú byt silným prínosom pre trh práce a udržať si tak  svoju životnú úroveň, zvyšuje vzájomnú motiváciu potrebnú pre aktívne hľadanie práce.

Vďaka práci na reálnych projektoch si účastníci workshopu vedia prácu na projektoch predstaviť  a dokonca si ju vyskúšajú v konkrétnych projektových tímoch. Osvoja si vybrané nástroje a princípy projektového manažmentu.
Jednotlivé výstupy práce na tréningových projektoch budú prezentovať medzi jednotlivými projektovými tímami a vzájomne si poskytnú spätnú väzbu na svoju prácu.
Praktická časť workshopu im ukáže miesta, kde sa potrebujú zlepšiť, aby sa cítili sebaistejší v práci na projektoch.
Akreditovaný program
Medzinárodné štandardy

Organizačné informácie o workshope

termín, miesto, cena, podmienky, kontakt a objednávka workshopu

Aktuálne termíny

21. - 22. máj 2020
Bratislava

Trvanie tréningu - workshopu:
2 dni / 9:00 - 17:00 /

V prípade nižšieho počtu účastníkov je workshop realizovaný v trvaní - 1 deň

Miesto realizácie

Bratislava
priestory upresníme

Cena

290,- EUR bez DPH za osobu
pre účastníkov máme k dispozícii 20 miest

znalostná úroveň: úvodný workshop

Ak uchádzač o zamestnanie splní požadované podmienky, môže mu byť cena workshopu uhradená z KOMPAS+ ako príspevok na kompetenčný kurz z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

zvýhodnená cena pri objednávke pre viacerých účastníkov
získajte viac a informujte sa o individuálnych podmienkach pre partnerov workshopu - realizační a spolupracujúci partneri

v prípade nižšieho počtu účastníkov je workshop realizovaný v trvaní - 1 deň

Kontakt a objednávka

Tréning Projektový manažment pre uchádzačov o zamestnanie:

Ing. Peter Minárik, expert na projektový manažment

email: minarikp@commpass.sk
mt: +421 905 852 231

objednávka: Projektový manažment pre Uchádzačov o zamestnanie - stiahnuť PDF objednávku
online formulár: workshop si môžete pohodlne objednať online

Podpora COMM-PASS Live

vybraným skupinám účastníkov poskytujeme individuálne zvýhodnené podmienky účasti

študenti a absolventi hľadajúci si prácu
dobrovoľníctvo - expertní dobrovoľníci, dobrovoľníci
matky na materskej dovolenke
pracujúci seniori

viac informácii nájdete v časti COMM-PASS Live - kontaktujte nás

Bratislava

Moderné projekty v biznis súvislostiach

séria otvorených workshopov praktickej aplikácie projektového manažmentu
bližšie informácie o ďalších biznis oblastiach nájdete v manažérskom programe
Automotive a výroba | Kvalita a Kvalitári | Moderný HR biznis partnering | SSC - Shared Service Centrá | Facility management | Projektový manažment Leadership