Projektový manažment pre štátnu a verejnú správu

praktický 2 dňový workshop aplikácie projektového manažmentu zameraného na riešenie konkrétnych projektov štátnej a verejnej správy

realizačný rozvojový workshop vychádza z akreditovaného programu ďalšieho vzdelávania MŠVVaŠ SR, Číslo POA: 3216/2016/108/1

Pre koho je workshop určený?

interný - firemný workshop | externý - otvorený pre verejnosť

Partneri workshopu

Pohľady a skúsenosti účastníkov workshopovČO HOVORIA...Prečo sa zúčastniť workshopu?

Projektový manažment pre štátnu a verejnú správu

2 dni na workshope vám prinesú

praktický manuál na projekty
100%
systematické riadenie projektov štátnej a verejnej správy
78%
zjednodušenie a sprehľadnenie práce projektových tímov
76%
znižovanie nákladov realizovaných projektov
59%

Unikátna prax projektov štátnej a verejnej správy:

Účastníci si osvoja základné princípy, postupy a nástroje projektového manažmentu pre efektívne riadenie projektov v oblasti štátnej a verejnej správy.
Účastníci sa oboznámia s projektovým cyklom na konkrétnych projektoch z oblasti štátnej a verejnej správy.


Zrealizujú si vybrané tréningové projekty od ich inicializácie, cez plánovanie a dizajn projektov, ich realizáciu, riadenia a kontroling až po efektívne ukončenie a odovzdanie projektu.
  • medzinárodné štandardy projektového manažmentu v prostredí štátnej a verejnej správy
  • počas workshopu pracujete na vlastných - reálnych projektoch
  • podpora pri tvorbe návrhu a realizácií vášho konkrétneho projektu
  • systematický pohľad na riadenie projektov v štátnej a verejnej správe
  • najčastejšie chyby na projektoch a ich predchádzanie
  • zvýšenie angažovanosti pracovníkov štátnej a verejnej správy na projektoch
0% vlastná aktivita a rozvoj

Progresívne riadenie projektov - dosahujete výrazné úspory

0%
ŠETRÍTE ČAS PROJEKTU
0%
ŠETRÍTE PROJEKTOVÉ NÁKLADY
0dní
ROČNE UŠETRÍTE
0%
LEPŠIA PRACOVNÁ ATMOSFÉRA

Benefity workshopu

výrazné úspory: náklady o 20 - 30%, čas o 50%
efektívne riadenie projektov v štátnej a verejnej správe
zatraktívnenie práce na projektoch
step-by-step manuál na projekty - nástroje, procesy

Obsah workshopu

projektový manažment a projektový cyklus
inicializácia projektu, hranice, zadanie
plánovanie a riadenie projektu, WBS, zdroje
ukončenie a odovzdanie projektu

Organizačné informácie

termín: 23. - 24. Apríl 2020
miesto: Bratislava
cena: 290,- EUR bez DPH
kontakt a objednávka - pokračujte nižšie

Pohľady a skúsenosti účastníkov workshopovČO HOVORIA...

Benefity a kľúčové prínosy workshopu

spoznáte kľúčové kroky ako pripraviť a zvládnuť úspešnú realizáciu projektu
Projektový manažment pre štátnu a verejnú správu
Nižie projektové náklady:
Zníženie času a nákladov alokovaných na projekt bude výsledkom efektívnejšieho a prehľadnejšieho systému plánovania projektových aktivít s aplikáciou nástrojov ako „Work breakdown structure“, Ganttovho diagramu.
Účastníci si budú schopní vytvoriť a obhájiť prehľadný rozpočet projektu, ktorý im pomôže mať nákladovú zložku projektu pod kontrolou počas celej realizácie projektu.

Kvalitnejšie odovzdania projektov užívateľom / zadávateľom a poprojektová podpora po projekte má taktiež merateľné finančné prínosy.
Zdieľanie poučení projektu vo forme „lessons learned“ je cenným vkladom pre budúce projekty a zároveň slúži ako podklad pre rozvoj budúcich talentov v oblasti riadenia projektov v štátnej a verejnej sfére.
Účastníci sa naučia ako riadiť prácu a efektívnejšie komunikovať s tímom, dodávateľmi a zadávateľmi tak, aby narástla spokojnosť s realizáciou štátnych a verejných projektov.
Aplikáciou projektového prístupu sa účastníci stanú silnejšími partnermi vo vyjednávaní a ich argumentácia bude opierať o kvalitné podklady.

Účastníci sa oboznámia s najčastejšími chybami na projektoch a naučia sa ako im predchádzať.

Projektový marketing a aktívna komunikácia o projekte zvýšia pozitívne vnímanie štátnych a verejných projektov v očiach občanov.
Efektívna práca na projektoch:
Po absolvovaní workshopu budú účastníci vnímať projektovú prácu v súvislostiach a osvoja si realizáciu projektu od inicializácie po ukončenie projektu.

Dokážu efektívnejšie získať podporu zadávateľov jednotlivých projektov pre postupnú realizáciu projektových cieľov so svojim pracovným / projektovým tímom. Schopnosť efektívnejšie predvídať projektové riziká a riadenie stakeholdrov zabezpečí dosahovanie projektových cieľov s menšími nákladmi na elimináciu chýb a neplánovaných zmien.

Vzájomné pochopenie projektových očakávaní a jasné definovanie plánovaných projektových výstupov sa prejaví v lepšej pracovnej atmosfére na projekte, nižšom strese a nejasnostiach pri práci na projekte.

Cieľom workshopu je:

Osvojiť si základné princípy, postupy a nástroje projektového manažmentu pre efektívne riadenie projektov v oblasti štátnej a verejnej správy.
Účastníci sa oboznámia s projektovým cyklom na konkrétnych tréningových projektoch z oblasti štátnej a verejnej správy.
Zrealizujú si vybrané tréningové projekty od ich inicializácie, cez plánovanie a dizajn projektov, ich realizáciu, riadenie a kontroling - až po efektívne ukončenie a odovzdanie projektu.

Obsah workshopu

projektový manažment umožňuje komplexný pohľad na riadenie projektov vo verejnej a štátnej správe za zníženia nákladov na realizáciu a dodanie projektov do efektívneho užívania
účastníci sa oboznámia s najčastejšími príčinami chýb a zlyhaní na projektoch a naučia sa postupy a získajú nástroje ako im predchádzať
projektový marketing a komunikácia na projekte zvýšia pozitívne vnímanie projektu
praktický spôsob ako efektívne naplánovať a riadiť projekt

1. Najnovšie výskumy neurovedy a ľudského mozgu

aplikácia neurovedy vo firemnom prostredí s dopadom na úspešnosť riadenia projektov
TOP trendy v manažmente a moderné firemné fungovanie

2. Biznis prostredie - prečo projekty v štátnej a verejnej správe?

zmeny a dynamika moderného biznis prostredia, rastúce požiadavky na efektivitu, produktivitu a rýchlosť

3. Čo je projekt, Parametre projektu

správne nastavenie rozhrania medzi projekami a líniovými úlohami
predpoklady a charakteristika efektívneho projektu

4. Projektový manažment a Projektový cyklus

cyklická realizácia projektu, procesný pohľad na projekt
formy a spôsoby efektívnej realizácie moderných projektov

5. Inicializácia projektu

hranice projektu - obsahové, časové, spoločenské
úvodné zadanie projektu - definovanie cieľov, ne-cieľov, rizík, obmedzení, predpokladov úspešnosti

6. Projektový 3-uholník

rozsah a kvalita projektu vs. limity každého projektu: čas, zdroje, rozpočet
adaptácia projektu na zmeny počas realizácie projektu

7. Plánovanie a riadenie projektu

plánovanie projektových aktivít (WBS)
súvislosti, kotext a rozsah projektových prác, riadenie a kontrola realizácie projektu

8. Plánovanie času na projekte - Ganttov diagram

časové súvislosti a vzájomná časová prepojenosť a závislosť projektových aktivít
riadenie a monitorovanie časového progresu projektu

9. Plánovanie zdrojov

plánovanie, dostupnosť, využiteľnosť a zosúladenie projektových zdrojov
efektívnosť využiteľnosti dostupných zdrojov

10. Ukončenie a odovzdanie projektu

vyhodnotenie úspešnosti projektu, odovzdanie do užívania, PO-projektová fáza
lessons learned - poučenia z projektu
získate postupy, nástroje a efektívny spôsob ako plánovať, implementovať, riadiť a vyhodnocovať nové a stále rastúce požiadavky na projekty vo verejnej a štátnej správe prostredníctvom moderných trendov riadenia projektov

Pracujete na reálnych tréningových projektoch

prostredníctvom štandardizovaného riadenia projektov zvyšujete efektívnosť vašich činností, získavate procesy s pridanou hodnotou a eliminujete stratové časy a činnosti bez dostatočnej pridanej hodnoty

schopnosť systematicky riadiť projekty | komplexný spôsob plánovania projektov | efektívnejšie využívanie štátnych a verejných zdrojov
praktické spoznanie top trendov projektového manažmentu v oblasti štátnej a verejnej správy vám umožní kontinuálne zvyšovanie produktivity vašich projektových a pracovných aktivít

jednoduchšia a prehľadná práca projektových tímov | vyššia priebežná kontrola dodávateľov | aktívna eliminácie projektových rizík
Vitality manažment a najnovšie výskumy mozgu vám ukážu nové možnosti pre efektívnejšiu prácu, vyššiu spokojnosť, menej stresu a lepšiu energiu a vitalitu počas pracovného dňa

výššia angažovanostiť pracovníkov štátnej a verejnej správy | zatraktívnenie práce na projektoch | rozvoj „Human friendly“ pracovného prostredia v oblasti štátnej a verejnej správy
0%
REÁLNE PROJEKTY NA WORKSHOPE
počas 2 dní workshopu si vypracujete kompletný plán vášho projektu
získate MANUÁL NA REALIZÁCIU PROJEKTU
od začiatku, cez plánovanie, realizáciu, ukončenie projektu až po dosiahnutie výsledkov
Projektový manažment pre štátnu a verejnú správu

Inovácie a nový pohľad na projekty v Štátnej a verejnej správe

Špecifiká prostredia Štátnej a verejnej správy
Workshop je vedený praktickou formou tak, aby si účastníci vyskúšali aplikáciu vybraných kľúčových nástrojov a princípov projektového manažmentu na vzájomne odsúhlasených tréningových projektoch.
Účastník workshopu je po jeho úspešnom absolvovaní schopný vnímať projekty v širších súvislostiach štátnej a verejnej správy a je schopný prakticky navrhovať, plánovať a riadiť projekty prostredníctvom aplikácie svetových štandardov projektového manažmentu.

Jasné definovanie projektových cieľov / necieľov a schopnosť formálne definovať projekt do Úvodného zadania projektu sa odzrkadlí v znížených konkrétnych finančných ukazovateľoch. Identifikácia projektových rizík ako aj systematický prístup k eliminácii možných náročných situácií na projekte má v praxi taktiež konkrétne finančné úspory.
Bližšia spolupráca pri tvorbe a návrhu projektov priamo so subdodávateľmi zabezpečí ich vyššiu angažovanosť, ale aj pravidelnú kontrolu.

Získané skúsenosti o ukončení a odovzdaní projektu majú pre projekty v štátnej a verejnej správe silnú pridanú hodnotu vo forme sprehľadnenia a zjednodušenia projektovej administratívy a reportovania aj po ukončení projektu.
Akreditovaný program
Medzinárodné štandardy

Organizačné informácie o workshope

termín, miesto, cena, podmienky, kontakt a objednávka workshopu

Aktuálne termíny

23. - 24. Apríl 2020
Bratislava

Trvanie tréningu - workshopu:
2 dni / 9:00 - 17:00 /

V prípade nižšieho počtu účastníkov je workshop realizovaný v trvaní - 1 deň

Miesto realizácie

Bratislava
priestory upresníme

Cena

290,- EUR bez DPH za osobu
pre účastníkov máme k dispozícii 20 miest

znalostná úroveň: úvodný workshop

v prípade nižšieho počtu účastníkov je workshop realizovaný v trvaní - 1 deň

zvýhodnená cena pri objednávke pre viacerých účastníkov
získajte viac a informujte sa o individuálnych podmienkach pre partnerov workshopu - realizační a spolupracujúci partneri

Kontakt a objednávka

Tréning Projektový manažment pre Štátnu a verejnú správu vedie:

Ing. Peter Minárik, expert na projektový manažment

email: minarikp@commpass.sk
mt: +421 905 852 231

objednávka: Projektový manažment pre Štátnu a verejnú správu - stiahnuť PDF objednávku
online formulár: workshop si môžete pohodlne objednať online

Podpora COMM-PASS Live

vybraným skupinám účastníkov poskytujeme individuálne zvýhodnené podmienky účasti

študenti a absolventi hľadajúci si prácu
dobrovoľníctvo - expertní dobrovoľníci, dobrovoľníci
matky na materskej dovolenke
pracujúci seniori

viac informácii nájdete v časti COMM-PASS Live - kontaktujte nás

Bratislava

Moderné projekty v biznis súvislostiach

séria otvorených workshopov praktickej aplikácie projektového manažmentu
bližšie informácie o ďalších biznis oblastiach nájdete v manažérskom programe
Automotive a výroba | Kvalita a Kvalitári | Moderný HR biznis partnering | SSC - Shared Service Centrá | Facility management | Projektový manažment Leadership