Projektový manažment pre Kvalitu a Kvalitárov

unikátna prax kvalitárskych projektov - inovácia a nový pohľad na kvalitárske výsledky

Pre koho je workshop určený?

interný - firemný workshop | externý - otvorený pre verejnosť

Partneri workshopu

Projektový manažment pre Kvalitu a Kvalitárov

2 dni na workshope vám prinesú

praktický manuál na projekty
100%
nový pohľad na projekty
78%
lepšia spolupráca & vzájomný rešpekt
76%
menej stresu a preťaženia
59%

Unikátna prax kvalitárskych projektov:

Spoznáte projektový manažment z pohľadu technickej stránky, systémov a nástrojov, ale najmä z pohľadu najnovších výskumov neurovedy, manažérskeho správania a aplikácie poznania behaviorálnych prístupov a metód v oblasti kvality.

Kvalita je už natoľko dôležitá, že nemôže zostať len v rukách kvalitárov - je potrebná široká spolupráca celej firmy.
viac informácii nájdete v PDF prezentácii
  • medzinárodné štandardy projektového manažmentu v prostredí kvality
  • počas workshopu pracujete na vlastných - reálnych projektoch
  • podpora pri tvorbe návrhu a realizácií vášho konkrétneho projektu
  • efektívnejšie riešenie inovácií a výziev kvalitárskych projektov
  • zvýšenie prínosu a efektívnosti interných auditov
  • inovácia a nový pohľad na kvalitárske výsledky
0% vlastná aktivita a rozvoj

Progresívne riadenie projektov - dosahujete výrazné úspory

0%
ŠETRÍTE ČAS PROJEKTU
0%
ŠETRÍTE PROJEKTOVÉ NÁKLADY
0dní
ROČNE UŠETRÍTE
0%
LEPŠIA PRACOVNÁ ATMOSFÉRA

Benefity workshopu

výrazné úspory: náklady o 20 - 30%, čas o 50%
zvýšenie prínosu a efektívnosti interných auditov
efektívnejšie riešenie inovácií a výziev kvality
step-by-step manuál na projekty - nástroje, procesy

Obsah workshopu

projektový manažment a projektový cyklus
inicializácia projektu, hranice, zadanie
plánovanie a riadenie projektu, WBS, zdroje
ukončenie a odovzdanie projektu

Organizačné informácie

termín: 1. - 2. August
miesto: Nové Mesto nad Váhom
cena: 145,- EUR bez DPH / 1 deň
kontakt a objednávka - pokračujte nižšie

Benefity a kľúčové prínosy workshopu

spoznáte kľúčové kroky ako pripraviť úspešnú realizáciu projektu
Projektový manažment pre Kvalitu a Kvalitárov
Reálna - priama pridaná hodnota workshopu - získate manuál na projekty
spoznáte kľúčové kroky ako pripraviť úspešnú realizáciu projektu

Na vašich konkrétnych tréningových projektoch si vyskúšate ako aplikovať štandardné nástroje projektového manažmentu do efektívneho riadenia projektov a komplexných úloh v prostredí kvality
eliminácia stresu, efektívnejšie riešenia operatívnych úloh a problémov | vyššia flexibilita, inovatívnosť | lepšia adaptabilita k zmenám

Nové možnosti a inšpirácie: out-of-box pohľad | lepšie pracovné prostredie - lepšia atmosféra a radosť z práce | iniciatívnosť a aktivita | neuprednostňovanie oddelenia pred projektom
Workshop chcem pre kolegov z môjho tímu:
objavte a podporte nové možnosti efektívnejšieho a samostatnejšieho fungovania

zvýšenie angažovanosti a motivácie zamestnancov prostredníctvom lepšej komunikácie a spolupráce vo firme

rozvíjanie mladých a nádejných talentov - stabilizácia high potentials

projekty nie sú strašiak - projekty vám môžu pomôcť aj v oblastiach, kde ste sa doteraz trápili
Workshop chcem pre seba:
zvýšite svoju hodnotu a môžete byť prínosnejší pre firmu

rozšírite svoje kompetencie v oblasti riadenia / riešenia problémov a výziev a prinášate firme lepšie výsledky

získate jednoduché a účinné manažérske nástroje - schopnosť použiť projekty na náročné oblasti oblasti každodennej praxe

nové výzvy, problémy, náročné ciele - získate nové a efektívne návody a spôsoby ich riešenia

Obsah workshopu

projektový manažment umožňuje komplexný pohľad na riadenie kvality za zníženia nákladov na kvalitu a efektívnosť fungovania
projektový manažment umožňuje identifikovať príčiny, pochopiť procesy, zhromažďovať a analyzovať dáta, na základe ktorých sa generujú nové nápady a prijímajú sa rozhodnutia založené na faktoch
spôsob ako efektívne naplánovať a riadiť projekt

1. Najnovšie výskumy neurovedy a ľudského mozgu

aplikácia neurovedy vo firemnom prostredí s dopadom na úspešnosť riadenia projektov
TOP trendy v manažmente a moderné firemné fungovanie

2. Biznis prostredie - prečo projekty v Kvalite?

zmeny a dynamika moderného biznis prostredia, rastúce požiadavky na efektivitu, produktivitu a rýchlosť

3. Čo je projekt, Parametre projektu

správne nastavenie rozhrania medzi projekami a líniovými úlohami
predpoklady a charakteristika efektívneho projektu

4. Projektový manažment a Projektový cyklus

cyklická realizácia projektu, procesný pohľad na projekt
formy a spôsoby efektívnej realizácie moderných projektov

5. Inicializácia projektu

hranice projektu - obsahové, časové, spoločenské
úvodné zadanie projektu - definovanie cieľov, ne-cieľov, rizík, obmedzení, predpokladov úspešnosti

6. Projektový 3-uholník

rozsah a kvalita projektu vs. limity každého projektu: čas, zdroje, rozpočet
adaptácia projektu na zmeny počas realizácie projektu

7. Plánovanie a riadenie projektu

plánovanie projektových aktivít (WBS)
súvislosti, kotext a rozsah projektových prác, riadenie a kontrola realizácie projektu

8. Plánovanie času na projekte - Ganttov diagram

časové súvislosti a vzájomná časová prepojenosť a závislosť projektových aktivít
riadenie a monitorovanie časového progresu projektu

9. Plánovanie zdrojov

plánovanie, dostupnosť, využiteľnosť a zosúladenie projektových zdrojov
efektívnosť využiteľnosti dostupných zdrojov

10. Ukončenie a odovzdanie projektu

vyhodnotenie úspešnosti projektu, odovzdanie do užívania, PO-projektová fáza
lessons learned - poučenia z projektu
získate postupy, nástroje a efektívny spôsob ako plánovať, implementovať, riadiť a vyhodnocovať nové požiadavky na kvalitu prostredníctvom kvalitárskych projektov
workshop vás podporí v projektoch pre kvalitu, ktorá integruje a efektívne prepája potreby jednotlivých oddelení tak, aby firma fungovala lepšie ako jeden celok a efektívnejšie plnila požiadavky klientov

Príklady reálnych tréningových projektov

Zvýšenie pridanej hodnoty kvality | Zvýšenie podpory vedenia pre kvalitárske projekty | Informovanosť a chybovosti a jej dopad na fungovanie firmy | Zníženie chybovosti | Eliminácia „reworku“ | Implementácia a používanie KPI v kvalite | Efektívne reportovanie kvality | Zvýšenie pridanej hodnoty FMEA | Zefektívnenie procesu plánovania kvality | Zvýšenie motivácie pracovníkov kvality | Zmena štandardov kvality
Aplikácia nástrojov QMS | ISO certifikácia | Interný audit ako nástroj riadenia pre manažment | Príprava na audit | Lean QMS | Zníženie nákladov / efektívnejšie využitie zdrojov na kvalitu | Riešenie nápravných opatrení | Vyjasnenie zodpovedností a právomocí za kvalitu | Ako zainteresovať do kvalitárskych projektov kľúčových stakeholdrov a požadovanú úroveň vedenia | Ako zvýšiť dôraz na kvalitu u výrobných pracovníkov
Tvorba stratégie kvality | Eliminácia externých vplyvov na kvalitu produkcie prostredníctvom projektového manažmentu | Kvalita ako inšpirácia a zdroj inovácie | Podpora procesu sledovania kvality zo strany majstrov a operátorov | Zabezpečiť lepšej spolupráce medzi kvalitou a výrobou | Kvalita a coaching | Tvorba kvality tréningového centra pre nových pracovníkov
0%
REÁLNE PROJEKTY NA WORKSHOPE
počas 2 dní workshopu si vypracujete kompletný plán vášho projektu
získate MANUÁL NA REALIZÁCIU PROJEKTU
od začiatku, cez plánovanie, realizáciu, ukončenie projektu až po dosiahnutie výsledkov
Projektový manažment pre Kvalitu a Kvalitárov

Inovácie a nový pohľad na kvalitárske projekty

Špecifiká prostredia Kvality
Workshop integruje špecifiká a nástroje manažmentu kvality do uceleného celku riadenia projektov:

TQM, FMEA, CoQ, 6 σ, Cost - Benefit Analýza | Čeklisty kvality (Quality checklists), certifikácia kvality, Komisia manažmentu kvality

Lean QMS, riziká ako príležitosti, 5 WHY, Prevencia kvality, „X bar a R grafy“, SPC, MSA
8D, DFMA, DMAIC, DoE, OPL, PFMEA, QFD, QRQC, RPN, SC, SEDAC, TPS, VOC

Štandardy kvality, Náklady na kvalitu, Zodpovednosť za kvalitu, Inovácie, Kvalitatívne KPI a meranie kvality
Akreditovaný program
Medzinárodné štandardy

Organizačné informácie o workshope

termín, miesto, cena, podmienky, kontakt a objednávka workshopu

Aktuálne termíny

1. - 2. August 2019 - Nové Mesto nad Váhom (priestory spoločnosti ZF GROUP - TRW Automotive s.r.o.)

Trvanie tréningu - workshopu:
2 dni / 9:00 - 17:00 /

Miesto realizácie

ZF GROUP - TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.
Trenčianska 2571/16
915 28 Nové Mesto nad Váhom

Žiar nad Hronom
priestory konania workshopu upresníme

Cena

145,- EUR bez DPH za 1 deň za osobu (290,- EUR bez DPH za 2 dni)
pre účastníkov máme k dispozícii 20 miest

členovia - Slovenská spoločnosť pre kvalitu majú 30% benefit z ceny workshopu

znalostná úroveň: úvodný workshop

zvýhodnená cena pri objednávke pre viacerých účastníkov
získajte viac a informujte sa o individuálnych podmienkach pre partnerov workshopu - realizační a spolupracujúci partneri

Kontakt a objednávka

Tréning Projektový manažment pre Kvalitu a Kvalitárov vedie:

Ing. Peter Minárik, expert na projektový manažment

email: minarikp@commpass.sk
mt: +421 905 852 231

objednávka: Projektový manažment pre Kvalitu a Kvalitárov - stiahnuť PDF objednávku
online formulár: workshop si môžete pohodlne objednať online

Podpora COMM-PASS Live

vybraným skupinám účastníkov poskytujeme individuálne zvýhodnené podmienky účasti

študenti a absolventi hľadajúci si prácu
dobrovoľníctvo - expertní dobrovoľníci, dobrovoľníci
matky na materskej dovolenke
pracujúci seniori

viac informácii nájdete v časti COMM-PASS Live - kontaktujte nás

Nové Mesto nad Váhom

Žiar nad Hronom

Moderné projekty v biznis súvislostiach

séria otvorených workshopov praktickej aplikácie projektového manažmentu
bližšie informácie o ďalších biznis oblastiach nájdete v manažérskom programe
Automotive a výroba | Kvalita a Kvalitári | Moderný HR biznis partnering | SSC - Shared Service Centrá | Facility management | Projektový manažment Leadership